تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور مقرون به صرفه هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور هند: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور هند: تور هند: تور مقرون به صرفه هند: تور بمبئی: تور هند مقرون به صرفه: تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تعویق پرواز هند برای بازگشت اتباع ایرانی تا هفته آینده

به گزارش مجله استخدام جدید، معاون سازمان هواپیمایی کشوری از تعویق پرواز هند برای بازگرداندن اتباع ایرانی تا هفته آینده خبر داد.

تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور مقرون به صرفه هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور هند: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور هند: تور هند: تور مقرون به صرفه هند: تور بمبئی: تور هند مقرون به صرفه: تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تعویق پرواز هند برای بازگشت اتباع ایرانی تا هفته آینده

برای دیدن تاج محل و مجسمه های بودا، تور دهلی ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور دیدن کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور دهلی ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور مقرون به صرفه هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور مقرون به صرفه هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند مقرون به صرفه ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور دهلی ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور مقرون به صرفه هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند مقرون به صرفه ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند مقرون به صرفه ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند مقرون به صرفه ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند مقرون به صرفه ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور مقرون به صرفه هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور بمبئی ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور هند مقرون به صرفه ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور دهلی ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور دهلی ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

برای تماشا تاج محل و مجسمه های بودا، تور مقرون به صرفه هند ما را تجربه کنید. از دهلی، آگرا و جیپور تماشا کنید و در شهر زیبای بمبئی قدم بزنید، در محیط زیبای فیلم های هندی از لحظات لذت ببرید.

ابوالقاسم جلالی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه مقرر شده بود آخر هفته جاری یک پرواز ایران به هند برقرار شود، از موکول شدن این پرواز به هفته آینده خبر داد. وی با اشاره به تعطیلی خوابگاه ها و افزایش نرخ هتل ها در هند، تاکید کرد:

صددرصد پرواز به هند روز جمعه 24 اردیبهشت ماه برقرار نمی شود. تاریخ بعدی این پرواز هفته آینده اعلام خواهد شد.

جلالی با اشاره به لزوم برنامه ریزی دقیق و مشخص محل قرنطینه مسافران هند پس از بازگشت به ایران، اذعان داشت:

این افراد تا 5 روز نباید از آن هتل خارج شوند و در خاتمه روز پنجم از مسافران این پرواز تست PCR گرفته می شود. مسافران این پرواز که تست آن ها منفی باشد هم باید به قرنطینه خانگی بروند و آنهایی که نتیجه تست شان مثبت باشد باید یک هفته دیگر در هتل باقی بمانند. در حال حاضر مسئولان دستگاه های ذی ربط در پی انجام برنامه ریزی دقیق برای قرنطینه مسافران هستند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر اینکه پرواز هند در جهت رفت خالی خواهد بود، از انجام این پرواز از طریق شرکت هواپیمایی ماهان خبر داد. وی ضمن اشاره به اینکه درخواست وزارت کشور در حال حاضر تنها برای اعزام یک پرواز به هند است، شرح داد:

با خاتمه قرنطینه مسافران پرواز اول به شرطی که شرایط پایدار باشد، به درخواست وزارت بهداشت پرواز دوم انجام می شود. امکان دارد تقاضا بیشتر از برقراری یک پرواز باشد فعلا براورد دقیقی از مقدار تقاضا وجود ندارد. برای پرواز بعدی با وزارت امور خارجه و سفارت ایران در هند هماهنگی های لازم صورت می گیرد.

قاسم جلالی همچنین با تاکید براینکه فقط ایرانی ها اجازه برگشت با این پرواز را دارند و به اتباع هندی بلیطی فروخته نخواهد شد، گفت:

پرواز تهران-پاریس برای بازگشت ایرانی ها روز جمعه با هواپیمای ایران ایر برقرار می شود.

منبع: کجارو / cannews.aero
انتشار: 18 فروردین 1401 بروزرسانی: 18 فروردین 1401 گردآورنده: estekhdamjadid.ir شناسه مطلب: 2049

به "تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور مقرون به صرفه هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور هند: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور هند: تور هند: تور مقرون به صرفه هند: تور بمبئی: تور هند مقرون به صرفه: تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تعویق پرواز هند برای بازگشت اتباع ایرانی تا هفته آینده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور مقرون به صرفه هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تور هند: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند مقرون به صرفه: تور هند: تور هند: تور هند: تور هند: تور مقرون به صرفه هند: تور بمبئی: تور هند مقرون به صرفه: تور دهلی: تور دهلی: تور مقرون به صرفه هند: تعویق پرواز هند برای بازگشت اتباع ایرانی تا هفته آینده"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید